Sähkövarastojen ja voimalaitosten verkkoon liittäminen vaatii optimointia ja huolellista suunnittelua. Työssä on otettava huomioon Fingridin alkuvuodesta 2020 julkaisemat verkkovaatimukset sähkövarastoille (SJV2019) ja aiemmin julkaistut voimalaitosten verkkovaatimukset (VJV2018).

Ampner on toiminut verkkovaatimusten todentamisen vastuutahona lukuisissa voimalaitosprojekteissa. Yritys on myös osallistunut verkkovaatimusten ja erityisesti niiden tulkinnan kehittämiseen sekä perehtynyt voimalaitosten ja sähkövarastojen yhteistoimintaan verkkovaatimusten näkökulmasta. Sähkövaraston sijoittaminen tuuli- tai muun voimalaitoksen yhteyteen asettaa verkkovaatimuksen täyttämiselle uusia haasteita.

Ampner on toiminut verkkovaatimusten todentamisen vastuutahona lukuisissa voimalaitosprojekteissa

Voimalaitoksen ja sähkövaraston yhteisen verkkoon liittämisen ja verkkovaatimusten täyttämisen voi jakaa kolmeen päätapaukseen.

  1. Voimalaitos ja sähkövarasto liitetään erillisillä päämuuntajilla, jolloin niitä voidaan tarkastella omina kokonaisuuksinaan VJV2018:n ja SJV2019:n vaatimassa laajuudessa.
  2. Voimalaitos ja sähkövarasto liitetään yhteisellä päämuuntajalla, ja sähkövarasto toimii voimalaitoksen ehdoilla esimerkiksi täydentäen voimalaitoksen loistehokapasiteettia, ja varastoiden sekä purkaen energiaa tuotanto-olosuhteiden ehdoilla.
  3. Voimalaitos ja sähkövarasto liitetään yhteisellä päämuuntajalla, mutta ne toimivat osittain tai kokonaan erillisellä markkinalla, jolloin niiden on täytettävä molemmat verkkovaatimukset.

Ensimmäinen tapaus on verkkovaatimusten tarkastelijalle selkeä. Verkkovaatimusten täyttyminen tarkastellaan ja raportoidaan laitoskohtaisesti. Laitokset voivat toimia tästä huolimatta yhteistoiminnassa kokonaan tai osittain esimerkiksi sähkön markkinahintaan perustuen. Tämän vaihtoehdon huono puoli on, että päämuuntajia ja verkkoliityntöjä tarvitaan kaksi, mikä ei ole taloudellisesti houkutteleva ratkaisu.

Toinen tapaus, jossa laitokset liitetään saman päämuuntajan alle ja saman säädön alaisuuteen on myös verkkovaatimusten täyttämisen näkökulmasta selkeä. Sähkövarasto voidaan tässä tapauksessa käsitellä osana voimalaitosta samaan tapaan kuin kondensaattoriparisto. Mikäli sähkövaraston pätötehokapasiteettia halutaan käyttää siten, että se kasvattaa voimalaitoksen kokonaismaksimipätötehoa, tulee se huomioida loistehokapasiteettivaatimuksen yhteydessä. Toisaalta oikeilla valinnoilla voidaan voimalaitoksen mitoituksessa saavuttaa hyötyä. Tämä tapaus on ensimmäistä houkuttelevampi, sillä mitoitushyötyjen lisäksi yksi päämuuntaja ja verkkoonliityntä jäävät pääomakustannuksena pois. Sähkövaraston täyttä potentiaalia voi kuitenkin jäädä hyödyntämättä, mikäli kaikkia tarjolla olevia liikevaihtovirtoja ei voida hyödyntää kattavasti.

Kolmannessa tapauksessa, jossa hyödynnetään yhteistä verkkoliityntää, mutta osittain tai kokonaan erillistä ohjausta ja markkinaa, verkkovaatimusten täyttäminen vaatii huolellista suunnittelua ja läheistä yhteistyötä Fingridin, paikallisen verkkoyhtiön ja laitossuunnittelun kesken. Taloudellisesti kolmas vaihtoehto voi olla houkutteleva, koska liittymisen pääomakustannus saadaan minimoitua. Lisäksi samalla voidaan hyödyntää optimaalisesti voimalaitokselle ja sähkövarastolle tarjolla olevia markkinoita.

Ampnerilla on pitkä kokemus verkkovaatimuksien kehittämisestä voimalaitosprojektien optimointiin ja käyttötestaukseen asti

Ampnerilla on pitkä kokemus verkkovaatimusten parissa toimimisesta aina niiden kehittämisestä voimalaitosprojektien optimointiin ja käyttöönottotestaukseen asti. Ollessamme mukana projektissa aikaisessa vaiheessa voimme auttaa optimoimaan verkkoonliitynnän ratkaisuja sekä pääkomponenttien suunnittelua ja säätöratkaisuja. Pystymme tarkastelemaan myös epätavallisia ratkaisuja kokonaisuutena sekä teknisesti että projektin kannattavuuden ja elinkaaren kannalta. Toimintamallimme on vastata verkkovaatimusten todentamisesta kokonaispalveluna, jolloin liittyjä voi luottaa, että koko tiimimme tietotaito on asiakkaan käytettävissä ja projekti tulee hoidettua kaikkien sidosryhmien vaatimalla tavalla.