Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee asiakkaiden, toimittajien ja muiden yhteistyökumppaneiden henkilötietojen käsittelyä Ampner-konsernissa. Henkilötietojen suojaaminen on meille tärkeää ja noudatamme tietosuojaa koskevia lakeja ja säännöksiä.

1. Rekisterinpitäjä

Ampner Oy (2470226-9)

Yhteystiedot: Lestikuja 2 65380 Vaasa

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Ampner Oy / Mika Jantunen
Lestikuja 2
65380 Vaasa

+358 40 1657933
mika.jantunen@ampner.com

2. Rekisteröidyt

Rekisteröityjä ovat nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden, toimittajien ja yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilöt sekä yksityishenkilöyhteistyökumppanit.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakas-, toimittaja- ja muiden yhteistyösuhteiden hoitaminen sekä sopimusten hallinta. Henkilötietojen käsittely on tarpeen sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi, sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä, lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi sekä rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi liittyen asiakaspalveluun ja markkinointiin.

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot

Rekisterimme sisältävät vain asianmukaisia ja käsittelyä varten tarpeellisia yksityishenkilöyhteistyökumppaneiden sekä yritysasiakkaiden yhteyshenkilöinä toimivien luonnollisten henkilöiden tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Yhteystiedot
  • Työnantajatiedot
  • Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
  • Markkinointiin ja myynnin edistämiseen liittyvät tiedot
  • Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot Versio 1.0 10.03.2020

• Rekisterinpitäjän palvelimille lähetetyt sähköiset tiedot (esim. IP-osoite, evästeet)

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@ampner.com:

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen velvoite tai oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 6.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään, asiakkaalta, toimittajalta tai muulta yhteistyökumppanilta asiakassuhteen syntyessä, rekisterinpitäjän tarjoamien palvelujen kautta, tai erilaisten myynti- ja markkinointitapahtumien kautta. Henkilötietoja voidaan myös kerätä rekisterinpitäjän konserniin kuuluvien yritysten rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta yrityksiltä. Myös nettisivuilla olevalla yhteydenottolomakkeella voi jättää tietoja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin rekisterinpitäjän ulkopuolelle. Henkilötietojen käsittely voidaan ulkoistaa osittain kolmannelle osapuolelle koskien esim. IT-tukea ja tilitoimistopalveluita. Tällöin sopimusjärjestelyin varmistetaan, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin ne ovat rekisterinpitäjän kannalta tarpeellisia.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelevät vain ne rekisterinpitäjän työntekijät ja alihankkijat, jotka tarvitsevat tietoja työssään. Henkilötiedot on asianmukaisesti suojattu teknisin ja organisatorisin toimin. Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu mm. salasanoin ja palomuurein. Papereita säilytetään lukituissa tiloissa lukituissa kaapeissa.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietojen siirto voi kuitenkin joissain tapauksissa olla tarpeen. Tällöin varmistamme henkilötietojen suojauksen lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.